top of page

Tietosuojaseloste

Arkadi Arkkitehdit Oy

Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Arkadi Arkkitehdit Oy

Y-tunnus 3193166-8

Osoite: Voudintie 4, 90400 Oulu

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme ne tiedot ja käytännöt, jotka koskevat sinun henkilötietojasi Arkadi Arkkitehdit Oy:ssa.

 

Yhteystiedot rekisterissä koskevissa asioissa

Samu Ilmarinen

Sähköpostiosoite: samu.ilmarinen@arkadi.fi

Puhelin: 044 522 8121

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteen hoitamiseksi ja erityisesti voidaksemme täyttää kanssasi tehdyt sopimukset, laskutus mukaan lukien.

Käsittelemme henkilötietoja myös palveluidemme ja muun liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastointitarkoituksiin.

Oikeutemme käsitellä henkilötietojasi perustuu osin asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Käsittelemme tietojasi esimerkiksi palvelujen tarjoamiseksi, markkinoinnin lähettämiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista näiden toimenpiteiden suorittamiseksi. Käsittelemme henkilötietojasi myös profiilien luomiseksi, mutta tällaisella profiloinnilla ei ole sinulle oikeusvaikutuksia tai muuten merkittäviä vaikutuksia.

Olemme arvioineet, että sinun etusi, perusoikeutesi tai vapautesi eivät syrjäytä tätä oikeutettua etuamme käsitellä henkilötietojasi. Voit halutessasi käyttää tässä selosteessa kuvattuja oikeuksiasi, mikäli haluat vastustaa tai rajoittaa suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä.

Käsittelemme henkilötietojasi myös sinun ja Arkadi Arkkitehtien välillä syntyneen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi. Sinun ja Arkadi Arkkitehtien välillä syntyy sopimus, kun teet esimerkiksi tilauksen arkkitehtisuunnittelusta.

Käsittelemme henkilötietojasi myös suostumuksen perusteella siltä osin, kun pyydämme suostumustasi sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseksi.

Käsittelemme myös evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden avulla kerättyjä henkilötietojasi evästeiden käyttöä koskevan suostumuksen perusteella.

 

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakkuuteesi liittyviä perustietoja, kuten nimi- ja yhteystiedot sekä laskutusta varten tarvittavia tietoja. Palveluiden tarjoamiseksi tarvitsemme tietoja esimerkiksi rakennuspaikasta ja suunnitelmista tulevan rakennuksen osalta. Sopimuksien valmistelemiseksi ja täyttämiseksi tarvitsemme tietoja esimerkiksi rakennuspaikan sijainnista ja maksuvalmiudesta.

Keräämme henkilötietojasi erityisesti sinulta itseltäsi, kun annat tietoja asioidessasi Arkadi Arkkitehtien kanssa. Voit antaa itsestäsi tietoja esimerkiksi tarjouspyynnön yhteydessä esimerkiksi verkko- tai mobiilisivuillamme.

Lisäksi keräämme henkilötietoja käyttämiesi päätelaitteiden välityksellä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

 

Mille tahoille siirrämme tai luovutamme henkilötietoja?

Luovutamme henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Nettisivustoamme ylläpidetään Wix.com-alustalla. Tietojasi saatetaan tallentaa Wix.comin tietokantaan ja sovelluksiin. Wix.com tallentaa kaikki henkilötiedot palomuurilla suojatuille palvelimille.

Osa käyttämistämme henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja esimerkiksi käytetään Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

Käytämme sivustolla myös ulkopuolisia palveluita esimerkiksi markkinoinnin seuraamiseen ja palvellaksemme asiakkaitamme entistäkin paremmin. Alla on lyhyt kuvaus käyttämistämme ulkopuolisista palveluista. Suosittelemme, että tutustutte lisäksi palveluiden omiin tietosuojakäytäntöihin.

Google Analytics

Google Analytics on Googlen seurantatyökalu, joka kertoo muun muassa kuinka paljon sivustolla on vieraita tiettyinä aikoina ja mitä kautta kävijät tulevat sivustolle. Käytämme Analyticsiä markkinoinnin ja kohderyhmien käyttäytymisen seuraamiseen.

Lisätietoja: Googlen tietosuojakäytännöt ja Google Analyticsin tietosuoja- ja turvallisuusperiaatteet

Wix

Lisätietoja: https://www.wix.com/about/privacy

Facebook ja Instagram

Lisätietoja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Miten kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai sopimusvelvoitteidemme sekä lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Perutellusta tarpeestamme riippuen säilytysaika vaihtelee, esimerkiksi rakennetakuun osalta tietyt tiedot on säilytettävä 10 vuotta rakennuksen valmistumisesta. 

 

Oikeutesi peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen esimerkiksi silloin, kun olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin.

 

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus saada tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsyn tietoihin, toimitamme jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi postitse sopivaa tapaa käyttämällä. Luovutamme tiedot vain henkilölle itselleen, ja tarkistamme henkilöllisyytesi.

Toimitamme sinulle viimeistään kuukauden kuluessa yhteydenotostasi tiedot toimenpiteistä joihin olemme ryhtyneet oikeuksiesi toteuttamiseen liittyvien pyyntöjen johdosta.

Huomaathan, että voimme tarpeen mukaan pyytää sinulta tarkentavia tietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan itseäsi koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos esimerkiksi:

henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin (esimerkiksi jos henkilötietojasi ei enää tarvita asiakashallintaan, luottotietojen tarkistukseen tai muihin vastaaviin tarkoituksiin);

vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;

vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan erillisellä suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi jos esimerkiksi:

kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin olet itse toimittanut henkilötietosi meille esimerkiksi verkkopalvelumme lomakkeella, sinulla on oikeus saada kyseiset henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, niiltä osin kuin olemme käsitelleet henkilötietojasi automaattisesti ja käsittely perustuu joko suostumukseesi (esimerkiksi sähköisen suoramarkkinoinnin osalta) tai henkilötietojesi käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin. Sinulla ei ole oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen, jos kyseisiä henkilötietoja käsitellään meidän oikeutetun etumme perusteella.

 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Lisäksi sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinointia tai suoramarkkinointitarkoituksessa suoritettua henkilötietojen käsittelyä ei saa enää suorittaa tämän vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on loukattu tietosuojalainsäädäntöön ja erityisesti tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.

 

Miten huolehdimme henkilötietojesi turvallisuudesta?

Henkilötietoja käsittelevät Arkadi Arkkitehdit tai Arkadi Arkkitehtien yhteistyökumppaneiden työntekijät, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää näiden tietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, johon pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmää ylläpidetään palvelimilla, joiden teknisestä ylläpidosta ja tietoturvasta vastaa Wix.

bottom of page